– hur du aktivt bidrar till att skapa en så konstruktiv relation och så få
konflikter som möjligt

I arbetslivet är det ofta flera olika intressen och perspektiv som behöver balanseras
mot varandra. I den processen är det lätt hänt att det uppstår konflikter. Därför är
kompetensen i konflikthantering av stor vikt.
Syftet med kursen i konflikthantering är att utveckla din förmåga att hantera
konfliktfyllda situationer på ett konstruktivt sätt och att aktivt bidra till att det inte
uppkommer några konflikter. Vidare belyses olika
perspektiv på hur du kan hantera konflikter och val av lämlig konflikthanteringsmodell.
Ett vanligt antagande är ett en konflikthanteringsutbildning eller kurs är något man
gör när man väl har en konflikt på arbetsplatsen eller i arbetslivet. Men det bästa är
att arbeta förebyggande innan en konflikt uppstår. Tar man tag i problem först
efter att de funnits på plats under en tid kan dessa konflikter vara betydligt svårare
att lösa. Det är mycket bättre att stämma i bäcken än i ån. Konflikter kan tyvärr
ibland få sitt eget liv och gå helt över styr.

Konflikter kan få betydande konsekvenser och kostnader för ett företag eller
en organisation. Dessa är inte lätta att överskatta. Inte heller är de alltid lätta att
överblicka. En konflikt eller osämja mellan två personer på ett företag påverkar inte
bara dessa två och deras arbetsområden och uppgifter. Stämningen på hela
arbetsplatsen påverkas negativt vilket kan leda till att medarbetare anser företaget
vara en mindre bra plats att arbeta på. Speciellt om konflikten är av mer allvarlig
natur. I längden kan det här tyvärr leda till större personalomsättning med högre
kostnader för företaget som följd.

Men detta är bara ett exempel på där konflikthantering kan vara till nytta. Förutom
att förebygga och motverka konflikter kollegor emellan så kan en
konflikthanteringskurs lära deltagarna hur de ska bemöta kunder
som kan vara krävande. Behöver en medarbetare ta hand om en kund som ställer orimliga krav kan
rätt konflikthanteringstekniker inte bara förhindra en upptrappning som kan vara
jobbig och kostsam för alla involverade. Det kan också leda till att man inte förlorar
en kund.

Ett annat exempel på där kunskaper om konflikthantering kan vara användbara är om
ett företag eller en organisation genomför en större förändring eller
omstrukturering. Chefer och ledare kan använda det de lärt sig i
konflikthanteringskursen för att föra en konstruktiv dialog med medarbetarna där
båda parter får komma till tals och föra fram sina åsikter. Förhoppningsvis kan det
leda till att medarbetarna känner att de är en del av förändringsprocessen och att de
känner sig mer uppskattade.

Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00)
Pris: 8 500 kr (exkl. moms)
Max 16 deltagare
Kursledare: Ulf Giege
Nästa kurstillfälle: våren 2024
Plats: På distans eller i Stockholm, Malmö eller Göteborg

tre personer deltar i konflikthantering utbildning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika konfliktliknande situationer. Under denna utbildning i konflikthantering får du metoder och verktyg för att kunna vara en konstruktiv kraft när relationen har blivit sämre.

Kurs och utbildningsmål

Du kommer att bättre kunna hantera konfliktfyllda situationer, främst genom att:

 • kunna hantera sak- och relationsaspekter på ett balanserat sätt.
 • utveckla din förmåga att agera konstruktivt, även i utmanande och provocerande konflikter.
 • öka din förmåga att hantera tankar och känslor.
 • ytterligare utveckla din förmåga att kommunicera under en konflikt.
 • bli ännu mera medveten om din styrkor och utvecklingsområden som en konstruktiv förhandlare.
 • välja rätt konflikthanteringsmodell

Innehåll i utbildningen

 • Metoder och teorier för konflikthantering
 • Perspektiv på och hantering av konflikterna
 • ”NeuroNegotiation” och vad som händer i hjärnan under en konflikt
 • Vår sociala hjärna i ett konflikt sammanhang
 • Ditt personliga beteende under en konflikt och när konflikten hanteras
 • Hur du förhåller dig till egna tankar och känslor under en konflikt
 • Verktyg för att utveckla ditt personliga ledarskap
 • Olika kvalitativa nivåer på relationen utifrån ett konflikt- och kommunikationsperspektiv
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik
 • Flera övningar i konflikthantering som pedagogiskt bygger på varandra

pågående kurs i konflikthantering

Ingår:

 • En dag klassrumsledd utbildning med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation