– hur du aktivt bidrar till att skapa en så konstruktiv relation och så få konflikter som möjligt

I arbetslivet är det ofta flera olika intressen och perspektiv som behöver balanseras mot varandra. I den processen är det lätt hänt att det uppstår konflikter. Därför är kompetensen att kunna hantera sådan situationer av stor vikt.

Syftet med kursen i konflikthantering är att utveckla din förmåga att hantera konfliktfyllda situationer på ett konstruktivt sätt och att aktivt bidra till att de inte uppkommer några konflikter. Utbildningen i konflikthantering belyser också olika perspektiv på hur du kan hantera konflikter.

Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00)
Pris: 8 500 kr (exkl. moms)
Max 16 deltagare
Kursledare: Ulf Giege
Plats: På Zoom eller i Stockholm

Anmäl dig här

tre personer deltar i konflikthantering utbildning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din professionella vardag kommer i kontakt med olika konfliktliknande situationer. Under denna utbildning i konflikthantering får metoder och verktyg för att kunna vara en konstruktiv kraft när relationen har blivit sämre.

Mål för kursen i konflikthantering

Du kommer att bättre kunna hantera konfliktfyllda situationer, främst genom att:

 • kunna hantera sak- och relationsaspekter på ett balanserat sätt.
 • utveckla din förmåga att agera konstruktivt, även i utmanande och provocerande konflikter.
 • öka din förmåga att hantera tankar och känslor.
 • ytterligare utveckla din förmåga att kommunicera under en konflikt.
 • bli ännu mera medveten om din styrkor och utvecklingsområden som en konstruktiv förhandlare.

Innehåll i konflikthantering utbildning

 • Metoder för konflikthantering
 • Perspektiv på och hantering av konflikterna
 • ”NeuroNegotiation” och vad som händer i hjärnan under en konflikt
 • Vår sociala hjärna i ett konflikt sammanhang
 • Ditt personliga beteende under en konflikt och när konflikten hanteras
 • Hur du förhåller dig till egna tankar och känslor under en konflikt
 • Verktyg för att utveckla ditt personliga ledarskap
 • Olika kvalitativa nivåer på relationen utifrån ett konflikt- och kommunikationsperspektiv
 • Skillnaden mellan rationell och emotionell logik

pågående kurs i konflikthantering

I kursen konflikthantering ingår:

 • En dag klassrumsledd utbildning med Ulf Giege Läs om Ulf
 • Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”. Läs om boken
 • Konferenspaket inklusive lunch och för- och eftermiddagskaffe.
 • Kursdokumentation

Relationer på olika kvalitativa nivåer.

kvalitativa steg inom konflikthantering

Kommunikationsprocessen på olika kvalitativa nivåer.

När två personer möts skapar de en relation, ett vi. Hur den relationen kommer att bli beror på vilka personerna är och vad de gör i interaktionen med varandra. Därmed blir relationerna mellan människor olika. Inom några relationer fungerar kommunikationen och tilliten bra, i andra sämre och ibland kan det vara en konflikt.

När vi fattar beslut med andra kommer jag att beskriva fyra huvudtyper av relationer där kommunikationen fungerar olika bra. Dessa är:

 • dialog
 • effektiv förhandling
 • kamp
 • konflikt

Som en konstruktiv relationshanterare bör du vara medveten om vilken typ av relation hen bidrar till att skapa. Detta är viktigt för att medvetet kunna välja ett beteende som bidrar till att skapa en konstruktiv relation och en bra kommunikation, i stället för att omedvetet bidra till att relationen blir sämre.

Dialog

Den första nivån kallar jag dialog. Här fungerar kommunikationen som bäst. Båda parter har ett grundläggande förtroende för varandra och kan uttrycka tankar och känslor på ett öppet och respektfullt sätt. Samtidigt lyssnar parterna på varandra och ställer frågor så att den ömsesidiga förståelsen ökar.

Här är det två parter som bryr sig om varandra och sina egna intressen. Det kan till exempel vara två grundare och partner i ett företag. När relationen är stark och förtroendet välgrundat handlar dialogen mer om att skapa så mycket värde som möjligt för båda parter. Här handlar det mer om en gemensam problemlösning mellan vänner än ett beslutsmöte för att optimera det kortsiktiga resultatet. Båda parter värderar relationen och det långsiktiga samarbetet mer än de aktuella och kortsiktiga sak-frågorna.

Effektiv förhandling

Nästa nivå är en bra och effektiv förhandling. Båda parter är fokuserade på att komma överens i sakfrågan, men det finns också konkurrerande intressen. Förtroendet för den andra parten är alltså lägre än i en dialog. Båda parter är intresserade av varandras underliggande intressen och behov. Därför ställer de många frågor till varandra och uppträder på ett respektfullt sätt.

Båda parter är samtidigt försiktiga med hur mycket information de släpper och gradvis visar de mer och mer. Båda vet att om man ger bort för mycket information tappar man inflytande, men ger man ingenting avstannar kommunikationen. Genom att kunna balansera dessa behov mot varandra lyckas de i regel ta sig fram till en förståelse av varandras positioner och underliggande intressen. Därigenom kan många gånger skapa mera värden och långsiktiga relationer.

Kamp

Om parterna är alltför fokuserade på att vinna och driva igenom sina krav kan det få till konsekvens att medvetenheten och intresset för den andra partens situation och behov inte uppmärksammas. Då präglas relationen mer av två monologer där båda vill få acceptans för sina krav men inte kan lyssna fullt ut på den andra. Förmågan att lyssna på den andra har gått ned och mer kraft läggs på att formulera och uttrycka egna åsikter och positioner. Samtidigt som förmågan att lyssna går ned går också empatin för varandra ned. Även perceptionen påverkas. Det får till konsekvens att man tappar en del av nyanserna och börjar uppfatta varandra mer i svart och vitt. Mer vitt för mig och svart för den andra parten. Man ser varandra mer som hot och motståndare. Emotionellt kan parterna börja bli irriterade på varandra och relationen blir sämre.

Om man kommer fram till en överenskommelse sker det mer genom rent köpslående kring respektive parameter än att man tillsammans hittar olika helhetslösningar. Den underliggande tanken är att förhandlingen är ett nollsummespel och om den andra parten får en fördel så innebär det att jag förlorar motsvarande värde. Eftersom kommunikationsprocessen är relativt ineffektiv har parterna svårt att förstå varandras underliggande intressen. De är medvetna om varandras positioner och har fokus på att få mer än den andra parten. Möjligheten att skapa mervärde missar man i regel helt och hållet.

Konflikt

Om relationen utvecklas till en konflikt blir den destruktiv. Man förstör i stället för att skapa värde. Det som oftast händer i en konflikt är att parternas förmåga att kommunicera med varandra blir dålig till destuktiv. Förmågan att lyssna går ned och parterna blir allt mer låsta i sina egna uppfattningar. Empatin försvinner samtidigt som man blir mer fientligt inställd mot varandra.

Perceptionen förvrängs på det sättet att man ser situationen mer i svart och vitt. Förmågan att uppfatta nyanser går ned. Om du har uppfattningen att den andra parten är illasinnad blir du uppmärksam på de signaler som denna sänder ut, vilket bekräftar din negativa uppfattning samtidigt som du blir blindare för de konstruktiva och positiva signaler som den andra parten sänder ut. Det bidrar till att du i högre utsträckning uppfattar den andra partens beteende som kränkande. Det kan vara en formulering eller ett kroppsspråk som du tolkar som ett påhopp, även om det inte var sändarens avsikt. Den andra parten svarar då på ditt beteende som du för din del upplevde som försvar men som från andra sidan upplevs som ett angrepp. På så sätt blir relationen snabbt sämre och sämre.

Vad som händer är att sakfrågan kommer mer och mer i bakgrunden samtidigt som den negativa relationen kommer i fokus. Det blir viktigare att försvara sin heder än att få en bra överenskommelse. Risken är att ju längre mötet pågår, desto djupare blir konflikten.

Parametrar som påverkas när relationen blir sämre.

När relationen blir sämre påverkar det oss människor på flera olika sätt:

 • Empatin för den andra parten minskar
 • Perceptionen förvrängs
 • Antagandet om den andra partens motiv blir mera negativa
 • Parterna blir mer och mer oense om vad konflikten egentligen handlar om
Empatin för den andra parten minskar

Empati är att förstå en annan människa, både vad gäller den andra människans perspektiv och känslor. Desto mer utmanande vi känner oss av den andra parten desto mer går vår empatiska förmåga ned.

Perceptionen förvrängs

Som människor är vi till en början inte helt objektiva eftersom vi alltid har vår subjektiva upplevelse. Om vi är lugna och avslappnade kan vi fånga upp många olika signaler och som regel bilda oss en balanserad uppfattning om vad som händer i rummet. En uppfattning som andra i rummet också delar i stort.

Efterhand som spänningen stiger påverkas perceptionen.Till att börja med går lyssnandet ned. Båda personerna har ju slutat att lyssna och försöka förstå den andra parten.

Om det är en allvarlig konflikt kan parterna ha så pass olika uppfattningar om vad som hände att man kan undra om de ens var på samma möte.

Antagandet om den andra partens motiv blir mera negativa.

Det som många gånger driver en konflikt är vad vi tror om den andra partens motiv, varför det gör som de gör. Om någon gör något som får negativa konsekvenser för oss beror vår reaktion till stor del på varför den andra personen gjorde som hen gjorde.

Om vårt antagande är att personen hade gott uppsåt men det blev fel ändå, då är vi som regel toleranta och förlåtande i vårt förhållningssätt. Är vårt underliggande antagande istället att den andra personen gjorde som den gjorde för att medvetet ställa till problem för oss, då blir vår emotionella reaktion mycket starkare.

Problemet är att vi sällan är medvetna om vilka antagande som driver våra känslor och beteenden. Genom att vi ofta inte kritiskt granskar våra egna underliggande antaganden agerar vi som om de vore sanna, även när så inte är fallet.

Tänk dig följande situation; du är ny på en kurs i konflikthantering med många deltagare. Utbildningen har nu paus och du står sist i kön och väntar på din tur. Du har lite bråttom för snart skall utbildningen fortsätta. En annan kursdeltagare från går fram förbi dig och tar en bulle och en kopp kaffe.

Du blir upprörd och tänker på vilken dålig stil det är att tränga sig. Speciellt under en kurs som handlar om konflikthantering. Ditt underliggande antagande är att den andra personen trängde sig med flit. Ett annat antagande är personen var stressad och såg inte kön. Det var alltså ett oavsiktligt misstag.

Om du har ett antagande om att någons beteende är respektlöst mot dig på något sätt då går kroppen in i försvarsläge. Om du i stället tänker att nu gjorde personen fel, det blev lite knasigt men avsikten var god, då blir du lugnare. Vilka antaganden du har om varför en person hade ett visst beteende påverkar hur du reagerar.

Trots att dina underliggande antaganden har stor betydelse är du kanske inte medveten om dem. Då har du inte dina antaganden utan de har dig. Ju sämre en relation är desto högre sannolikhet att ett beteende uppfattas på ett negativ sett även om det inte alls var den andra partens avsikt.

Försök att göra dig medveten om vilka underliggande antaganden du har, ditt svar på frågan varför du tror att den andra parten gör som den gör. Det är särskilt viktigt i en konfliktfylld förhandling. Fundera också på om det finns något sätt som du kan testa dina underliggande antaganden på. Du kan också tänka på vilka underliggande antaganden du tror att den andra parten har om dig och dina motiv.

Parterna blir mer och mer oense om vem som har mest fel.

Desto längre en konflikt pågår desto svårare blir det för parterna att ha en gemensam uppfattning och vad som är kärnfråga. Fler och fler olika sakfrågor kan komma in och fler människor blir indragna i konflikten Parterna får då efterhand alltmer olika uppfattningar om kärnfrågan, om vem som gjort vad, i vilken ordning, och på vilket sätt. Till slut är de helt övertygade om att den andra parten inte är att lita på. Det har då gått så långt att man kan säga att parterna inte har en konflikt, utan att konflikten har dem. Som de båda upplever konflikten är de tvungna att skydda sig mot den andra parten.

Från att vi har en konflikt till att konflikten har oss

Det kan börja med en konflikt om en sakfråga. Med ju mer engagerade parterna är i sina olika positioner, desto större är risken att konflikten blir personlig. Det handlar då mer om person än sak. När konflikten är på den nivå påverkar det ofta på ett negativt sett hur parterna upplever konflikter i olika sakfrågor. Därmed går utvecklingen åt fel håll och konflikten fördjupas. Till slut är man osams om vad som är grundorsaken till konflikten och har helt olika uppfattningar om hur den skall lösas och hanteras.

konfliktnivåer som förklaras i konflikthantering utbildning