Ledarskapsutbildning

för chefer och ledare, med fokus på förhandling

Beskrivning av ledarskapsutbildningen:

Som chef och ledare behöver du dagligen fatta beslut tillsammans med andra. Det kan vara kunder eller leverantörer men också många olika funktioner och enheter inom den egna organisationen. Dina medarbetare är i sin vardag i en liknande situation. De skall också fatta beslut tillsammans med andra. Det skall helst ske på ett så effektivt sätt som möjligt så att verksamheten fungerar utan alltför mycket friktion.

Vad är skillnaden på management och ledarskap?

För att en verksamhet skall fungera effektivt krävs styrning. Det är planer, budgetar, processer och organisation för att samordna och inrikta verksamheten. Styrning av verksamheten kallar jag management. Vilket naturligtvis är av stor betydelse.

Men en verksamhet består av människor och vi är emotionella. Det innebär att parametrar som motivation, samarbetsklimat och eventuella konflikter också har stor påverkan på hur en verksamhet fungerar. Att hantera dessa kallar jag ledarskap.

Det är här en kurs i ledarskap kan vara av värde. Som ledare har du en mycket stor påverkan på hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation. Det vill säga deras motivation och engagemang för era viktigaste arbetsuppgifter. Genom att vara intresserad av hur det går för dina medarbetare så blir de sedda.

Med stöd av den moderna hjärnforskningen förstärks förståelsen för hur viktigt ledarskapet är.

I en ständigt föränderlig värld, där företag snabbt kan behöva förändra och anpassa strategi eller taktik, kan duktiga ledare ha en avgörande skillnad. Dessutom är det betydligt billigare att kompetensutveckla de egna medarbetarna än att rekrytera nya.

En utbildning i ledarskap är av stor betydelse för individerna och företagets kompentensutveckling som helhet.  Personalomsättningen blir också mindre eftersom medarbetarna känner sig mer uppskattade. Ledarskapsutveckling  kan vara skillnaden mellan en bra arbetsplats och en arbetsplats där medarbetarna stortrivs.

Kurser eller utbildningar inom ledarskap bidrar inte enbart till att ledarna blir bättre på det operativa ledarskapet. Deltagarna ökar också sin personliga förmåga att stödja och utveckla sina medarbetare.

Denna utbildning i ledarskap har som huvudfokus hur du kan leda på ett utvecklingsorienterat sätt. Det vill säga hur du aktivt kan coacha dina medarbetare så att de blir effektivare på att driva möten och komma överens med andra. Med det menar jag att du som chef och ledare skall kunna stödja och utveckla dina medarbetares förmåga att genomföra möten och förhandlingar med framgångsrika resultat och med fortsatt goda relationer. Detta både på individ som organisationsnivå.

Ledarskapskursen har mål på tre olika nivåer:

 • På personlig nivå skall du få en solid kunskap och förstå förhandlingsprocessen så att du kan komma till avslut på ett strukturerat och effektivt sätt
 • På medarbetarnivå skall få du kunskap om hur du stödjer och aktivt bidrar till dina medarbetares förhandlingskompetens
  • såväl före som efter ett beslutsmöte
  • såväl från ett tekniskt som ett emotionellt och relationellt perspektiv
 • På organisatorisk nivå skall du få perspektiv på hur du arbetar med hela din organisationsenhet.

Målgrupp:

Chefer och ledare som i sin vardag:

 • Vill utveckla sin egen organisationsenhets förmåga att förhandla
 • Själva behöver förhandla och fatta beslut tillsammans med andra. Det kan vara kunder, leverantörer men också många andra funktioner och enheter inom den egna organisationen
 • Stödjer sina medarbetare både direkt och indirekt när de får problem i sina förhandlingar

Innehåll i ledarskapsutbildningen:

 • Hur du som chef och ledare kan stödja och utveckla dina medarbetares förmåga att förhandla från ett tekniskt och ledarskapsperspektiv
 • Hur du som chef och ledare kan stödja och utveckla dina medarbetares förmåga att förhandla från ett emotionellt- och relationsperspektiv
 • Perspektiv på hur du som chef och ledare kan stödja och utveckla din organisationsenhets förmåga att förhandla på ett framgångsrikt sätt med fortsatt bibehållna goda relationer
 • Förhandlingsprocessen
 • Förhandlingens psykologi
 • Planering av förhandlingens olika faser
 • Praktikfall och rollspel med personlig återkoppling

Övrigt:

Boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”, som Ulf författat, ingår som kursdokumentation.

I boken finns mallar för hur du kan förbereda dig på ett strukturerat sätt och exempel på frågor att ställa dig själv efter en förhandling, för att ständigt bli effektivare som förhandlare. Boken ger också en ingående beskrivning av förhandlingsprocessens olika faser och vad du skall tänka på i respektive fas.

Den belyser också hur du kan reflektera på ett strukturerat och fördjupat sätt.

De vanligaste stadierna för ledare

Vi från tre stadier i vuxenutveckling som vi kopplar till ledarskap. Vi har valt att kalla dem för expertorienterande, måldrivande och samskapande. De tre stadierna är baserade på en kombination av olika forskares beskrivningar och vår egen erfarenhet från många års arbete med ledarutveckling. Att vi väljer att beskriva dessa tre stadier beror på att de två första stadierna verkar vara vanligast bland dagens chefer, samtidigt som den ökande komplexiteten i arbetslivet innebär att fler behöver utvecklas mot det samskapande stadiet.

Vi beskriver här de tre stadierna och hur de följer på varandra för att underlätta för dig att förstå hur utmaningar i ledarskapet kan hanteras och hur man vidareutvecklas som ledare. För varje stadium sker en kognitiv och en emotionell utveckling som tillsammans ger ökad förmåga att hantera ett allt snabbare tempo och alltmer svårbegripliga situationer.

Att gå från ett stadium till nästa innebär att tillägna sig ytterligare förmågor. Det betyder alltså att du lägger till något utifrån den kompetens du redan har, och sedan kan du välja att använda synsätt och beteenden både från det nyförvärvade stadiet och från de tidigare stadierna. Det är vanligast att du agerar utifrån dina senast utvecklade förmågor, men särskilt i stressade stunder och i krissituationer är det lätt att tillfälligt förlora de nya perspektiven.

Den expertorienterande

När tyngdpunkten ligger i det expertorienterande utvecklingsstadiet upplever ledaren att han eller hon blir respekterad och följd tack vare sin kompetens och auktoritet.

Den expertorienterande ledaren ser sig som en kunnig och konsekvent problemlösare. Han eller hon utgår främst från det egna sättet att se på verkligheten och koncentrerar sig på att lösa konkreta och kända problem. Synfältet är därför ganska snävt och handlingsrepertoaren ensidig. Rätt och fel är tydliga principer och verkligheten blir ofta rätt polariserad. Detta visar sig i alla de utmaningar som ingår i ledarskapet, oavsett om det handlar om enskilda samtal, bemötande av medarbetare eller att ta sig an utvecklingsarbete.

Ledaren är helt enkelt experten oavsett om det handlar om att vara visionär med ständigt högt flygande planer för framtiden eller om att vara genomförare som alltid fokuserar på detaljerna och tar tag i uppgifter dag för dag.

Den måldrivande

När tyngdpunkten ligger i det måldrivande utvecklingsstadiet motiverar ledaren genom att sätta upp utmanande mål och med att slå fast att prestation leder till framgång.

Den måldrivande ledaren ser sig som en skicklig organisatör som menar att den strategiska målstyrningen gör att alla tänker i de rätta banorna och därmed arbetar för att nå goda resultat. Ledaren utgår från sitt eget sätt att se på verkligheten, men förstår att andra behöver involveras och motiveras för att uppnå resultat. Ledaren kan gå utanför sin egen sfär och se nyanser i andras perspektiv för att nå lösningar på problem. Detta blir synligt i alla delar av ledarskapet och präglar bland annat hanteringen av utmanande samtal, grupper och verksamhetsutveckling.

Ledaren är den som driver på mot högt uppsatta och utmanande mål som ligger längre fram i tiden. Medarbetare behöver engageras – men främst för att de ska gå i ledarens önskade riktning.

Den samskapande

När tyngdpunkten ligger i det samskapande utvecklingsstadiet styr ledaren genom samarbete mot ett gemensamt syfte som bär verksamheten framåt.

Den samskapande ledaren ser sig som en organisations- och relationsutvecklare. Verksamheten ska präglas av ömsesidigt inflytande och önskan om att skapa något bra tillsammans. Ledaren har förmåga att ta in olika perspektiv, se till det större sammanhanget och hantera komplexa problemställningar. Detta får genomslag i alla delar av ledarskapet och genomsyrar bemötandet av enskilda personer, engagemanget i grupprocesser och hanteringen av verksamhetens alla utmaningar på kort och lång sikt.

Ledaren har en empatisk medvetenhet om motsatta intressen och en förmåga att använda intuition för att omvandla motsättningar till nyskapande lösningar som är bra för alla inblandade. Både egen och andras utveckling präglar ledarskapet, där medveten reflektion och nyfikenhet om upplevelser är självklara delar

Tid: 09.00 till 16.30 (lunch 12.00 till 13.00)
Pris: 8 500 kr (exkl. moms)
Plats: På distans eller i Stockholm, Malmö eller Göteborg
Max 16 deltagare
Nästa kurstillfälle: 11 december 2023
Kursledare: Ulf Giege

Vad som krävs för kurs via Zoom:

Att du har laddat ned Zoom-appen och att du har kamera och mikrofon på din dator så att du kan ansluta med ljud och bild. Vi genomför några förhandlingsfall i par för att befästa teorin.