fbpx

Förhandlingsteknik och Inköp

Som inköpare har du en viktig roll att upphandla de tjänster och varor som din organisation behöver. Hur du förhandlar med dina leverantörer har en stor påverkan på vad du får levererat och till vilket pris. Om du kan utveckla din förmåga att förhandla är det troligt att det får betydande positiva konsekvenser för din organisation. Förberedelser Det första är hur du som inköpare förbereder dina förhandlingar. Läs på Börja med att läsa på så att du kan den produkt som du vill upphandla. Det innebär att du inte bara kan produkten Läs mer >

2023-05-02T22:04:17+02:00

Förhandling och arbetsrätt

- Förhandlingar och möten från ett arbetsrättsligt perspektiv Om du förhandlar och/eller sammanträder i gränssnittet mellan arbetsgivare och arbetstagare behöver du veta vilken typ av förhandling eller möte som du är på. Detta oavsett om du är en facklig förtroendeman (ffm), chef eller kommer från HR. Arbetsrätt är därför viktigt att kunna och förstå vare sig du företräder arbetstagaren eller arbetsgivaren. Ett möte mellan dessa parter kan ha sin upprinnelse på olika sätt. Det kan vara arbetsgivaren, arbetstagarrepresentanten eller en medlem som initierar mötet. Mötet kan också ha sin grund i lag Läs mer >

2023-05-02T22:00:58+02:00

Välj dina ord med omsorg!

Vi är sociala varelser som är känsliga för vad andra säger till oss. Ett vänligt ord från en kollega efter en lång förhandling kan sänka stresshalten och ge en känsla av välbefinnande. På motsvarande sätt kan en negativ kommentar försätta din hjärna och kropp i alarmberedskap. Därför är det viktigt att du tänker till på hur du formulerar dig under en förhandling. Samma budskap i sak men uttryckt på olika sätt kan bidra till helt olika emotionella reaktioner hos den du pratar med. En fysiologisk förklaring till att vi är så känsliga Läs mer >

2022-08-11T21:53:55+02:00

Förankringsfaktorn kan ha större påverkan än du tror

Underskatta inte förankringsfaktorn. Underskatta inte förankringsfaktor när du bedömer om något är lite eller mycket. Förankringsfaktorn påverkar dig mer än du tror. Ett experiment som visar den stora betydelsen. Ett experiment som belyser hur oerhört kraftfull förankringsfaktorn kan vara genomfördes vid San Franciscos Exploratorium. Hälften av besökarna fick svara på frågorna: Är det högsta redwoodträdet högre eller lägre än 366 meter? Hur högt tror du att det högsta redwoodträdet är? Den andra halvan av besökarna fick samma frågor med den enda skillnaden att det stod 55 meter istället för 366 meter. En Läs mer >

2022-08-11T21:55:02+02:00

Hantera egna känslor

Hur du kan hantera dina egna känslor har stor betydelse för hur du kan hantera emotionellt utmanande förhandlingar. Tänk dig följande situation. Du har kallats till en förhandling med en motpart som du har förhandlat med fler gånger förut, men du har känt dig irriterad, arg eller illa till mods både under och efter varje förhandling. Här kommer några förslag på åtgärder som du skulle kunna vidta för att minska den emotionella belastningen, både före och under förhandlingen. Undvika situationen Påverka situationen Medvetet välja vad du fokuserar på Tänka annorlunda Hålla tillbaka Läs mer >

2022-08-11T21:56:17+02:00

Man lär inte av erfarenhet utan när man reflekterar över den!

För att utveckla din förmåga att leda dig själv är det viktigt att reflektera. I annat fall är det lätt hänt att du fortsätter på samma sätt som vanligt. Då kanske det bara är kriser och direkta misslyckande som ger inspiration till utveckling, om ens det. Efter en förhandling eller ett möte kan man reflektera på ett strukturerat och fördjupat sätt. De fyra olika nivåerna är: Överenskommelsen Relationen Mitt eget beteende Mina egna tankar och känslor. Överenskommelsen - Hur gick det? Vad kom ni överens om? Var det en bra överenskommelse som Läs mer >

2022-08-11T21:57:32+02:00

Vikten av att ställa frågor!

Underskatta inte vikten av att ställa frågor! Under en förhandling händer det alltför ofta att parterna ställer för lite frågor till varandra. Genom att ställa lite mera frågor kan du uppnå flera fördelar: Du kan ta och behålla initiativet. Du kan få mera information och därmed mera inflytande. Du kan utveckla relationen. Ta och behålla initiativet Det är den som ställer frågor som styr samtalet och det är den som svarar som blir styrd. Man kan säga att det är frågorna sätter agendan. Men frågorna styr inte bara det man pratar om Läs mer >

2022-08-11T22:00:57+02:00

Immunity to change!

“To conquer fear is the beginning of wisdom.” ― Bertrand Russell Den underliggande rädslan är ett hinder för utveckling. Om du har ett allvarligt problem med ditt hjärta och av din läkare får ordinationen att äta hälsosammare, motionera mer och slut röka, då borde du vara väldigt motiverad att ändra din livsstil. En medicinsk studie visade dock att av hjärtpatienter som verkligen var illa ute var det bara en av sju som lyckades lägga om sin livsstil. Varför är vissa personliga utvecklingsmål så svåra att nå? En förklaring är att vi har underliggande Läs mer >

2022-08-11T22:02:30+02:00

Småpratets betydelse

Småpratets betydelse för en framgångsrik förhandling. Med småprat menar jag det man talar om som inte har något med själva förhandlingen att göra. I dagens samhälle är många stressade och det är ont om tid. I samband med förhandlingar stöter jag ibland på  uppfattningen att man kan hoppa över småpratet för att vinna tid. Man går direkt på själva sakfrågan för att inte tappa tid på oväsentligheter. Många gånger kan en sådan strategi vara ineffektiv. I en studie som den kände professorn i psykologi Robert Cialdini hänvisar till lät man två grupper Läs mer >

2022-08-11T22:03:47+02:00

Fyra olika perspektiv på en förhandling

De perspektiv som en förhandlare bör vara medveten om är sakfrågan, relationen, beteenden och attityder. Sakfrågan är vad man förhandlar om, själva överenskommelsen. Relationen handlar om stämning i rummet och lägger grunden för det sociala kontraktet. En viktig parameter är graden av tillit mellan parterna. Beteende är vad enskilda personer gör, men kanske ännu viktigare är hur de gör det. Samma budskap kan kommuniceras på ett sätt som gör att den andra parten upplever sig som respekterad eller på ett sätt så att den andra parten upplever sig kränkt. Kroppsspråk, ordval och Läs mer >

2022-08-11T22:08:21+02:00
Till toppen